ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
(Area Management Support System : AMSS)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เข้าสู่ระบบ

http://202.29.213.77 / ดาวน์โหลดคู่มือ
http://202.143.140.54 / ดาวน์โหลดคู่มือ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา :: Smart Area
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา :: นครราชสีมา เขต 1